ผลการเลือกตั้ง 2562

การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ผลการเลือกตั้ง 2562 ส.ส. แบบแบ่งเขต

กรุงเทพมหานคร

 • 1 - กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ - พลังประชารัฐ
 • 2 - พัชรินทร์ ศิริพงษ์ - พลังประชารัฐ
 • 3 - วรรณวรี ตะล่อมสิน - อนาคตใหม่
 • 4 - กรณีศ งามสุคนธ์รัตนา - พลังประชารัฐ
 • 5 - ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ - เพื่อไทย
 • 6 - ภาดาท์ วรกานนท์ - พลังประชารัฐ
 • 7 - ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ - พลังประชารัฐ
 • 8 - กษิดิ์เดช ชุติมันต์ - พลังประชารัฐ
 • 9 - สิระ เจนจาคะ - พลังประชารัฐ
 • 10 - การุณ โหสกุล - เพื่อไทย
 • 11 - อนุดิษฐ์ นาครทรรพ - เพื่อไทย
 • 12 - อนุสรณ์ ปั้นทอง - เพื่อไทย
 • 13 - ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ - พลังประชารัฐ
 • 14 - พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ - เพื่อไทย
 • 15 - ชาญวิทย์ วิภูศิริ - พลังประชารัฐ
 • 16 - จิรายุ ห่วงทรัพย์ - เพื่อไทย
 • 17 - ศิริพงษ์ รัสมี - พลังประชารัฐ
 • 18 - ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ - เพื่อไทย
 • 19 - ประสิทธิ์ มะหะหมัด - พลังประชารัฐ
 • 20 - มณฑล โพธิ์คาย - อนาคตใหม่
 • 21 - สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ - อนาคตใหม่
 • 22 - เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร - อนาคตใหม่
 • 23 - โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี - อนาคตใหม่
 • 24 - ทศพร ทองศิริ - อนาคตใหม่
 • 25 - ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ - อนาคตใหม่
 • 26 - วัน อยู่บำรุง - เพื่อไทย
 • 27 - จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ - อนาคตใหม่
 • 28 - ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ - อนาคตใหม่
 • 29 - สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา - เพื่อไทย
 • 30 - จักรพันธ์ พรนิมิตร - พลังประชารัฐ

กระบี่

 • 1 - สาคร เกี่ยวข้อง - ประชาธิปัตย์
 • 2 - สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง - ภูมิใจไทย

กาญจนบุรี

 • 1 - สมชาย วิษณุวงศ์ - พลังประชารัฐ
 • 2 - สมเกียรติ วอนเพียร - พลังประชารัฐ
 • 3 - ยศวัฒน์ มาไพศาลสิ้น - ภูมิใจไทย
 • 4 - ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ - พลังประชารัฐ
 • 5 - อัฏฐพล โพธิพิพิธ - พลังประชารัฐ

กาฬสินธุ์

 • 1 - บุญรื่น ศรีธเรศ - เพื่อไทย
 • 2 - วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ - เพื่อไทย
 • 3 - คมเดช ไชยศิวามงคล - เพื่อไทย
 • 4 - พีระเพชร ศิริกุล - เพื่อไทย
 • 5 - ประเสริฐ บุญเรือง - เพื่อไทย

กำแพงเพชร

 • 1 - ไผ่ ลิกค์ - พลังประชารัฐ
 • 2 - ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ - พลังประชารัฐ
 • 3 - อนันต์ ผลอํานวย - พลังประชารัฐ
 • 4 - ปริญญา ฤกษ์หร่าย - พลังประชารัฐ

ขอนแก่น

 • 1 - ฐิตินันท์ แสงนาค - อนาคตใหม่
 • 2 - วัฒนา ช่างเหลา - พลังประชารัฐ
 • 3 - จตุพร เจริญเชื้อ - เพื่อไทย
 • 4 - มุกดา พงษ์สมบัติ - เพื่อไทย
 • 5 - ภาควัต ศรีสุรพล - เพื่อไทย
 • 6 - สิงหภณ ดีนาง - เพื่อไทย
 • 7 - นวัธ เตาะเจริญสุข - เพื่อไทย
 • 8 - สรัสนันท์ อรรณนพพร - เพื่อไทย
 • 9 - วันนิวัติ สมบูรณ์ - เพื่อไทย
 • 10 - บัลลังก์ อรรณนพพร - เพื่อไทย

จันทบุรี

 • 1 - ฐนภัทร กิตติวงศา - อนาคตใหม่
 • 2 - จารึก ศรีอ่อน - อนาคตใหม่
 • 3 - ญาณธิชา บัวเผื่อน - อนาคตใหม่

ฉะเชิงเทรา

 • 1 - กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ - อนาคตใหม่
 • 2 - ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ - พลังประชารัฐ
 • 3 - สุชาติ ต้นเจริญ - พลังประชารัฐ
 • 4 - จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ - อนาคตใหม่

ชลบุรี

 • 1 - สุชาติ ชมกลิ่น - พลังประชารัฐ
 • 2 - จองชัย วงศ์ทรายทอง - พลังประชารัฐ
 • 3 - รณเทพ อนุวัฒน์ - พลังประชารัฐ
 • 4 - สรวุฒิ เนื่องจํานงค์ - พลังประชารัฐ
 • 5 - ขวัญเลิศ พานิชมาท - อนาคตใหม่
 • 6 - จรัส คุ้มไข่น้ํา - อนาคตใหม่
 • 7 - กวินนาถ ตาคีย์ - อนาคตใหม่
 • 8 - สะถิระ เผือกประพันธุ์ - พลังประชารัฐ

ชัยนาท

 • 1 - อนุชา นาคาศัย - พลังประชารัฐ
 • 2 - มณเฑียร สงฆ์ประชา - พลังประชารัฐ

ชัยภูมิ

 • 1 - โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย - เพื่อไทย
 • 2 - เชิงชาย ชาลีรินทร์ - พลังประชารัฐ
 • 3 - สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ - พลังประชารัฐ
 • 4 - มานะ โลหะวณิชย์ - เพื่อไทย
 • 5 - พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล - เพื่อไทย
 • 6 - สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ - เพื่อไทย

ชุมพร

 • 1 - ชุมพล จุลใส - ประชาธิปัตย์
 • 2 - สราวุธ อ่อนละมัย - ประชาธิปัตย์
 • 3 - สุพล จุลใส - รวมพลังประชาชาติไทย

เชียงราย

 • 1 - เอกภพ เพียรพิเศษ - อนาคตใหม่
 • 2 - วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ - เพื่อไทย
 • 3 - วิสาร เตชะธีราวัฒน์ - เพื่อไทย
 • 4 - รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ - เพื่อไทย
 • 5 - พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน - เพื่อไทย
 • 6 - พีรเดช คําสมุทร - อนาคตใหม่
 • 7 - ละออง ติยะไพรัช - เพื่อไทย

เชียงใหม่

 • 1 - ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ - เพื่อไทย
 • 2 - นพคุณ รัฐผไท - เพื่อไทย
 • 3 - จักรพล ตั้งสุทธิธรรม - เพื่อไทย
 • 4 - วิทยา ทรงคํา - เพื่อไทย
 • 5 - สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ - เพื่อไทย
 • 6 - จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ - เพื่อไทย
 • 7 - ประสิทธิ์ วุฒินันชัย - เพื่อไทย
 • 8 - ศรีเรศ โกฏคําลือ - เพื่อไทย

ตรัง

 • 1 - นิพันธ์ ศิริธร - พลังประชารัฐ
 • 2 - สาทิตย์ วงศ์หนองเตย - ประชาธิปัตย์
 • 3 - สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ - ประชาธิปัตย์

ตราด

 • 1 - ศักดินัย นุ่มหนู - อนาคตใหม่

ตาก

 • 1 - ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ - พลังประชารัฐ
 • 2 - ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ - ประชาธิปัตย์
 • 3 - ภาคภูมิ บูลย์ประมุข - พลังประชารัฐ

นครนายก

 • 1 - วุฒิชัย กิตติธเนศวร - เพื่อไทย

นครปฐม

 • 1 - สินธพ แก้วพิจิตร - ประชาธิปัตย์
 • 2 - พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ - ชาติไทยพัฒนา
 • 3 - สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา - อนาคตใหม่
 • 4 - ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ - พลังประชารัฐ
 • 5 - จุมพิตา จันทรขจร - อนาคตใหม่

นครพนม

 • 1 - ศุภชัย โพธิ์สุ - ภูมิใจไทย
 • 2 - มนพร เจริญศรี - เพื่อไทย
 • 3 - ไพจิต ศรีวรขาน - เพื่อไทย
 • 4 - ชวลิต วิชยสุทธิ์ - เพื่อไทย

นครราชสีมา

 • 1 - เกษม ศุภรานนท์ - พลังประชารัฐ
 • 2 - วัชรพล โตมรศักดิ์ - ชาติพัฒนา
 • 3 - ประเสริฐ จันทรรวงทอง - เพื่อไทย
 • 4 - ทวีรัฐ รัตนเศรษฐ - พลังประชารัฐ
 • 5 - โกศล ปัทมะ - เพื่อไทย
 • 6 - อธิรัฐ รัตนเศรษฐ - พลังประชารัฐ
 • 7 - ทัศนียา รัตนเศรษฐ - พลังประชารัฐ
 • 8 - ทัศนาพร เกษเมธีการุณ - พลังประชารัฐ
 • 9 - อภิชา เลิศพชรกมล - ภูมิใจไทย
 • 10 - พรชัย อํานวยทรัพย์ - ภูมิใจไทย
 • 11 - สมศักดิ์ พันธ์เกษม - พลังประชารัฐ
 • 12 - ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ - เพื่อไทย
 • 13 - วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ - ภูมิใจไทย
 • 14 - สุชาติ ภิญโญ - เพื่อไทย

นครศรีธรรมราช

 • 1 - รงค์ บุญสวยขวัญ - พลังประชารัฐ
 • 2 - สัณหพจน์ สุขศรีเมือง - พลังประชารัฐ
 • 3 - เทพไท เสนพงศ์ - ประชาธิปัตย์
 • 4 - ประกอบ รัตนพันธ์ - ประชาธิปัตย์
 • 5 - ชินวรณ์ บุณยเกียรติ - ประชาธิปัตย์
 • 6 - ชัยชนะ เดชเดโช - ประชาธิปัตย์
 • 7 - สายัณห์ ยุติธรรม - พลังประชารัฐ
 • 8 - พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล - ประชาธิปัตย์

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -

 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -
a
a