พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562"

กกต. เผยหลัง 26 พ.ย. หากมีการยุบพรรค สมาชิกหาสังกัดใหม่ได้ แต่หมดสิทธิลงสมัคร

7 พ.ย. 2561 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวภายหลัง การประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอนุกรรมาธิการด้านการเมือง อนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง อนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ว่าความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของสำนักงานกกต. ตามหน้าที่และอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง จำนวนและแนวโน้มของพรรคการเมืองที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้ง ระยะเวลาสิ้นสุดการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง การดำเนินการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เงื่อนไขและกระบวนการยุบพรรคการเมือง รวมถึงกรอบระยะเวลาของการเลือก.

คาดเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 หลังประกาศ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

เว็บไซต์ประชาไท รายงานเส้นทางสู่การเลือกตั้ง ภายหลังจาก พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ได้รับการโปรดเกล้าฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2561

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 สนช. ได้มีมติเห็นชอบให้ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ออกไปอีก 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นเท่ากับว่าระยะเวลา 150 วัน ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ไปจนถึงอย่างช้า 9 พฤษภาคม 2562