พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562"

โฆษกรัฐบาลเผยต้องส่งรายชื่อ ส.ว. ภายใน 9 ก.พ. 62 จากนั้น คสช. มีเวลาเลือก 60 วัน

สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พ.ศ. .... แล้ว คาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สรรเสริญ กล่าวว่า โครงสร้างของสมาชิกวุฒิสภาแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ