พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

กกต. เลือกวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง

วันนี้ 23 ม.ค. 2562 ภายหลังจากการโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายก็มีการประชุมของ กกต. โดยที่ประชุม กกต มีมติ กำหนดให้ วันที่ 24 มี.ค. 2562 นี้ เป็นวันเลือกตั้ง

โดยกำหนด วันรับสมัคร ส.ส. ระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ. และประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ 15 ก.พ. 

จากนั้นกำหนดให้ ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 4-16 มี.ค. และวันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง 17 มี.ค. โดยเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้งนั้น ที่ประชุม กกต. ยังยึดกรอบ 150 วัน คือให้ประกาศผลภายในวันที่ 9 พ.ค. 2562 เช่นเดิม

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562"

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง 2562

วันพุธ 23 ม.ค. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีระยะเวลา 5 วัน ในการประกาศวันเลือกตั้งต่อไป

รายละเอียด: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/008/T_0001.PDF