ระบบเลือกตั้ง

ระบบการเลือกตั้งทั่วไป ประเทศไทย พ.ศ. 2562 ตามรัฐธรรมนูญฯ 60

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ภายใต้การยึดอำนาจของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ที่นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเข้ามายึดอำนาจประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้กำหนดเงื่อนไขและวิธีการเลือกตั้งเอาไว้ดังนี้