รายชื่อพรรคการเมือง

ข้อมูลพรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จำนวน 83 พรรคการเมือง